Название по-английски Часовой пояс
Kâmpóng Cham GMT+7
Kâmpóng Chhnăng GMT+7
Khétt Kâmpóng Spœ GMT+7
Kâmpóng Thum GMT+7
Kândal GMT+7
Kaôh Kŏng GMT+7
Krâchéh GMT+7
Môndól Kiri GMT+7
Poŭthĭsăt GMT+7
Preăh Vĭhéar GMT+7
Prey Vêng GMT+7
Stœ̆ng Trêng GMT+7
Svay Riĕng GMT+7
Takêv GMT+7
Khétt Kâmpôt GMT+7
Krŏng Phnum Pénh GMT+7
Khétt Rôtânăh Kiri GMT+7
Khétt Siĕm Réab GMT+7
Khétt Bântéay Méan Cheăy GMT+7
Khétt Kêb GMT+7
Ŏtâr Méanchey GMT+7
Khétt Preăh Seihânŭ GMT+7
Khétt Bătdâmbâng GMT+7
Khétt Pailĭn GMT+7